Algemene voorwaarden

In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de rijschool en
leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een standaard
praktijkopleiding en/of een praktijkpakket-opleiding.

De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De
lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.
ARTIKEL 1 - Verplichtingen rijschool
ARTIKEL 2 - Verplichtingen leerling
ARTIKEL 3 - Betaling
ARTIKEL 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid
ARTIKEL 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
ARTIKEL 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst
ARTIKEL 7 - Vrijwaring
ARTIKEL 8 - Persoonsgegevens

ARTIKEL 1 - Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de
progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de
rijschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder
overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij, of in het
aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
5. Dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en
tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen
van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de
rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of
gelijkwaardige type;
6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst,
volledig wordt benut voor het geven van rijles;
7. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van
€ 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;
8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij
redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een
motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een
onderzoek;
9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een
rijbewijs kan worden afgegeven;
10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de
bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding
moet maken.

ARTIKEL 2 - Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging( binnen 24 uur), de volledige lesprijs te voldoen;
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de vorderingenkaart afgesproken tijd. Zondagen alsmede erkende feestdagen
worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de
verkeerschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of
telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij
afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval,
ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte
van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.
Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als
de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren
lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder
onderzoek, na te komen;
5. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere
deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een
geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van
invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen
met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat
dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de
rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan
verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er
niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg
van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
8. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet
aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 3 - Betaling
1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in
rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te
voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het
lesgeld en de kosten, per rijles contant worden voldaan. De kosten van de
noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of
theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te
verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door
de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat
geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij
gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum
een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken/gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan
(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets), verder te noemen: het onderzoek
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten
behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag
en de eigen verklaring(of het verstrekken van de laatste) contant aan de rijschool te
worden voldaan. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van
het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand
van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend.
2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek
verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste,
geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek
voor rekening van de leerling.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de
vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven dan
zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de
rijschool.
4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse
prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen
en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging
te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door
de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

ARTIKEL 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter
beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter
beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de
examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt
afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type
beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw
onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat
ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor
de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de
leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit
is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of
andere tussentijdse deeltoetsen.

ARTIKEL 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is
aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de
rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast
overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst
slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2.
Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds
genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten,
alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR of BNOR
gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de
leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek
van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een
vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
3. De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel
voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de
rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de
terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft
gepresteerd.
4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie
van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet
heeft afgedragen aan het CBR of het BNOR.
5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles -tegen gangbaar lestarief - bij de
instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij
de rijschool wil volgen, informeert de leerling de rijschool per brief/fax/e-mail
over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

ARTIKEL 7 - Vrijwaring
1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die
deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van
botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met
uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de
leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of
geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet
de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is
ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de
rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,
alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

ARTIKEL 8 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

JOHAN’s rijschool 2016